วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้อสอบ

1.     ธาตุซึ่งมีเลขอะตอมต่อไปนี้  ข้อใดมีค่า IE1 เรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก
        ก. 8, 9, 10, 11, 12                                      ข. 12, 11, 10, 9, 8
        ค. 11, 12, 8, 9, 10                                      ง. 10, 9, 8, 12, 11

2.     พิจารณาธาตุ 3Li , 4Be , 5และ 6C ค่า IE3 ของธาตุใดมีค่ามากที่สุด
        ก. Li                   ข. Be              ค. B            ง. C

3.     ธาตุ Li ทำปฏิกิริยากับธาตุ ในสารประกอบ ซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำรุนแรงในสารละลายเป็นเบส เลขออกซิเดชันของ ในสารประกอบ มีค่าเป็น -1 สารประกอบ คืออะไร
        ก. Li2O          ข. Li3N           ค. LiH         ง. LiCl

4.     การที่ธาตุแทรนซิชันสามารถเกิดสารประกอบได้หลายอย่าง เพราะ
        ก. มีเวเลนต์อิเล็กตรอนมาก                        ข. เป็นโลหะที่จัดไว้เป็นกลุ่มพิเศษ
        ค. มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่า                  ง. พลังงานไอออไนเซชันลำดับ 1-3 มีค่าต่ำ

5.     สารประกอบต่อไปนี้ข้อใดมีสี
        ก. K2SO4 , MnCl2                                        ข. K2Cr2O, Fe(OH)3
        ค. Cl2O , Co(NO3)2                                     ง. Ni(NH3)2+6 , RbCl

6.    สิ่งที่เหมือนกันในระหว่างธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในหมู่เดียวกันในตารางธาตุ คือ
ก.       มีค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 เท่ากัน
ข.       มีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนเหมือนกัน
ค.       มีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนของระดับพลังงานชั้นนอกสุดเหมือนกัน
ง.       มีขนาดใกล้เคียงกันมาก

7.    สารประกอบคลอไรด์ที่มีจุดหลอมเหลวต่ำที่สุด คือ
       ก. NaCl                                                    ข. CaCl2
       ค. NCl3                                                     ง. LiCl

8.     เลขออกซิเดชันของซีนอนในสารประกอบใดมีค่าสูงที่สุด
        ก. Na4XeO6                      ข. XeOF4               ค. H6XeO6                  ง. XeF4

9.    ถ้าอะตอมของอาร์เซนิกได้รับ 3 อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น จะได้อนุภาคที่มีการจัดอิเล็กตรอน เหมือนกับอะไร
       ก. อาร์กอน                                              ข. โบนมีน
       ค. คลิปตอน                                            ง. อันติโมนี

กำหนดเลขอะตอมของธาตุดังนี้
10.    ธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุดและไอออนที่มีขนาดเล็กที่สุดตามลำดับ ที่ถูกต้องควรเป็นข้อใด
         ก.   C,A2+                           . A,B+                   ค. B,C                         . C,B+

11.    ในกรณีที่พบว่ามีโลหะโซเดียมเหลือใช้จากปฏิกิริยา เมื่อต้องการจะทำลายโลหะโซเดียมให้เป็นสารประกอบที่เฉื่อยลง ท่านควรจะเติมสารใดต่อไปนี้
         ก. น้ำบริสุทธ์                                          ข. น้ำผสมกรดเล็กน้อย
         ค. เอธานอล                                            ง. เฮกเซน

12.    ธาตุใดต่อไปนี้มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด
         ก. F2                                                        . O2
         ค. Na                                                      ง. Cl2

13.    สาร เป็นธาตุมีสมบัตินำไฟฟ้าได้ ทั้งซัลไฟด์และคลอไรด์ของ เป็นของเหลวที่ไม่ละลายในน้ำ สาร ควรเป็นธาตุใด
         ก. Ca                                  ข. N                         ค. C                          ง. Sn

14.    เมื่อนำ CaO ไปละลายน้ำ จะได้สารใดเป็นผลิตภัณฑ์
         ก. CaOH                           ข. H2                         ค. Ca(OH)2                 ง. O2

15.    ข้อใดเป็นประโยชน์ของสารประกอบคลอไรด์
         ก. ใช้ฆ่าเชื่อโรค                                     ข. ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกสี
         ค. ใช้เป็นตัวทำละลาย                            ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.

16.    ธาตุที่เป็นกาซชนิดหนึ่งมีจุดหลอมเหลว  และจุดเดือดต่ำมาก ไม่ทำปฏิกิริยากับคลอรีนและออกซิเจน ธาตุนี้ควรจะอยู่รวมกลุ่มกับธาตุใด
         ก. โลหะ                                                 ข. อโลหะ
         ค. กึ่งโลหะ                                             ง. ธาตุมีตระกูล

17.    แร่แคสซิเทอไรต์ มีสูตรเคมีอย่างไร
         ก. SiO2                                                  ข.Fe2O3
         ค. SnO2                                                 ง. ZnS

18.    ธาตุในกลุ่มใดที่ประกอบด้วยธาตุแทรนซิชันทั้งหมด
         ก. Fe  Si  Sb  Rb                                    ข. Fe  Al  Cu  Fr
         ค. Fe  Co  Te  AT                                  ง. Fe  Cu  Cr  Mn

19.    ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
              1. รังสรแอลฟา มีสัญลักษณ์เขียนแทนเป็น 42He
              2. รังสีบีตามีอำนาจทะลุทะลวงสูงมาก
              3. รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวสั้นมาก ไม่มีประจุและมวล
         ก. ข้อ 1. และ 2     ข. ข้อ 2 และ 3   ค. ข้อ 1 และ 3        ง. ข้อ 1,2 และ 3
  
20.    จากปฏิกิริยาต่อไปนี้
X,Y และ คืออนุภาคใดตามลำดับ
 
21.    ข้อใดเกี่ยวกับรังสีแอลฟา
         ก. ไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านกระดาษหรือโลหะบาง ๆ ได้
         ข. ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนอย่างละสองอย่าง
         ค. เมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้าจะเบี่ยงเบนไปทางขั้วบวก
         ง. วิ่งผ่านอากาศอาจทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้

22.    ชนิดของการแผ่รังสีต่อไปนี้ รังสีใดไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็ก
        ก. รังสี-                         ข. รังสีแกมมา              ค. รังสีบีตา                ง. นิวตรอน

23.    กระบวนการใดที่มีเลขอะตอมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
        ก. การแผ่รังสรแอลฟา                                          ข. การแผ่รังสีบีตา     
        ค. การแผ่รังสีแกมมา                                            ง. การแผ่รังสีโปซิตรอน

24.   ไอโซโทปกัมมันตรังสีมีอัตราการสลายตัวภายหลัง 96 นาที เหลือเพียงหนึ่งส่วนแปดของมัน เดิมที่มีอยู่ ครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีมีค่าเท่าไร
        ก. 12.0 นาที                       ข. 24.0 นาที                ค. 32.0 นาที              ง. 48.0  นาที
25.   ธาตุกัมมันตรังสีใดที่ใช้ในการคำนวณหาอายุของวัตถุโบราณ คือ
        ก. I-131
        ข. Co-60
        ค. C-14
        ง. P-32
26.    ปฏิกิริยาลูกโซ่นี้ถ้าไม่มีการควบคุม จะเกิดปฏิกิริยารุนแรงเรียกว่าอะไร
         ก. ลูกระเบิดปรมาณู      ข. ระเบิดลูกโซ่              ค. ระเบิดนิวเคลียร์     ง. ถูกทุกข้อ

27.    ธาตุกัมมันตภาพรังสี Co – 60 นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายยกเว้นข้อใด
         ก. รักษาโรคมะเร็ง                                                          ใช้ในการถนอมอาหาร
         คกำจัดวัชพืช                                                                 งการหาอายุวัตถุโบราณ

28.    การใช้ไอโซโทปของธาตุกัมมันตภาพรังสีตรวจหา รอยรั่ว รอยตำหนิ ของโลหะเป็นการใช้ประโยชน์ทางด้านใด
         กอุตสาหกรรม                                                               ธรณีวิยา
         คการแพทย์                                                                    การขนส่ง

29.    วิธีการตรวจสอบธาตุกัมมันตรังสีวิธีใดที่ปลอดภัยและได้ผลแม่นยำที่สุด
          กใช้ฟิลม์หุ้มสารที่ตรวจสอบ                                      ขใช้สารเรืองแสงตรวจสอบ
          คใช้เครื่องมือไกเกอร์มูลเลอร์เคาน์เตอร์                  งหลอดรังสีแคโทด

30.    ธาตุกัมมันตรังสีนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางยกเว้นข้อใด
         กด้านการแพทย์                                                              ขด้านเกษตรกรรม
         คด้านอุตสาหกรรม                                                         งด้านบันเทิง

คำชี้แจง ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  31-33
 
31.    สมบัติของธาตุ I และ ข้อใดถูกต้อง
         ก. ธาตุ มีคาพลังงานไอออไนเซชันสูงกว่าธาตุ     ข. ขนาดไอออนของธาตุ ใหญ่กว่าของ G
         ค. ธาตุ มีเวเลนต์อิเล็กตรอนมากกว่าตุ G              ง. ธาตุ มีจุดเดือดมากกว่าธาตุ G
  
32.    ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบของธาตุในคาบที่ 2 และ 3
         ก. คลอไรด์ของ ละลายน้ำได้ สารละลายแสดงสมบัติเป็นกรด
         ข. คลอไรด์ของ เกิดได้มากกว่า 1 ชนิด ส่วนคลอไรด์ของ เกิดได้เพียงชนิดเดียว
         ค. ออกไซด์ของ มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าออกไซด์ของ G
         ง. ออกไซด์ของ ไม่ละลายน้ำ

33.    จากการศึกษาสมบัติของธาตุ เป็นดังนี้
             1. เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง
             2. ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนได้ออกไซด์เป็นผงขาว ละลายน้ำน้อย
             3. ออกไซด์ของ ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส
         ธาตุ ควรเป็นธาตุใด
         ก. J                                 ข. C                                 ค. K                            ง. A

34.    เมื่อนำสารประกอบ ไปเผาบรรยากาศของออกซิเจนพบว่าได้สารประกอบออกไซด์ 3 ชนิด  ออกไซด์ชนิดแรก ทำให้น้ำปูนใสขุ่น ออกไซด์ชนิดที่สอง ทำให้ผลึกสีขาวของ CuSO4 กลายเป็นสีฟ้า และออกไซด์ชนิดที่สามเมื่อละลายน้ำได้สารละลาย pH = 9 สารประกอบ  X ควรประกอบด้วย ธาตุใดบ้าง
          ก. C,H,Na                     ข. C,S,O                           ค. C,H,S                    ง. C,H,N

35.    ธาตุ อยู่ในหมู่ที่ 7A คาบที่ 5 มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนและเลขอะตอมอย่างไร
         ก. 2, 8, 8, 18, 7 เลขอะตอม 43                                ข. 2, 8, 18, 18, 7 เลขอะตอม 53
         ค. 2, 8, 8, 32, 7  เลขอะตอม 57                               ง. 2, 8, 18, 32, 7 เลขอะตอม 67

36.    ธาตุอะลูมิเนียมพบมากในที่ใด
         ก.ชั้นเปลือกโลก                                          ข.ชั้นเนื้อโลก
         ค.ที่ราบสูง                                                                   ง.ถูกทุกข้อ

37.    ข้อใดคือประโยชน์ของอะลูมิเนียมทั้งหมด
         ก. ชิ้นส่วนของเครื่องบิน กลอนประตู หน้าต่าง     ข. สายยาง เชือก
         ค. กุญแก ไขขวง                                                            ง.ไม่มีข้อถูก

38.    ถ้าผลไม้ขาดธาตุแคลเซียมบริเวณขั้วหรือข้อต่อจะทำให้เกิดแก๊สอะไร
         ก. แก๊สออกซิเจน            ข. แก๊สเอทีลีน           ค. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์   ง. ไม่มีข้อถูก

39.    ธาตุแคลเซียมในดินที่มีค่าความเป็นกรด-เบส อยู่ระหว่างข้อใด
         ก. 4.0-7.0                       ข. 3.0-7.0                         ค. 4.0-7.5                  ง. 3.0-7.5

40.    โครเมียมมีลักษณะอย่างไร
          ก. โลหะสีขาวเงินเป็นมันวาว
          ข. โลหะสีขาวเงินไม่เป็นมันวาว
          ค. อโลหะสีขาวเงินเป็นมันวาว
          ง. อโลหะสีเงินไม่เป็นมันวาว

41.    ข้อใดคือประโยชน์ของโครเมียม
         ก.ใช้เป็นส่วนผสมในเหล็ก
         ข. ทำเครื่องมือผ่าตัด
         ค. เกราะกันกระสุน
         ง. ถูกทุกข้อ

42.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
          ก. เหล็กเป็นโลหะแทรนซิชันที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ
          ข. เหล็กบริสุทธิ์มีสีเทาเป็นมันวาว
          ค. เป็นสนิมได้ยาก
          ง. ถูกทุกข้อ


43.    ชนิดของเหล็กมีอะไรบ้าง
         ก. เหล็กหนัก เหล็กเบา                                            ข. เหล็กบริสุทธิ์ เหล็กกล้า เหล็กเหนียว
         ค. เหล็กกล้า เหล็กเปราะ                                          ง. เหล็กยืดหยุ่น เหล็กหนา

44.    ในทะเลมีธาตุไอโอดีนประมาณเท่าไร
          ก. 0.06 ppm                                                            ข. 10.0  ppm
          ค. 0.05 ppm                                                            ง.  20.0   ppm

45.     โซเดียมไอโอเดต , แคลเซียมไอโอเดตมีสูตรว่าอย่างไร
           ก. (NaO3),(Ca(IO3)2)                                             ข. H2O       
           ค. CO2                                                                         ง. Al2F4

46.     ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ ของ ธาตุไนโตรเจน
   ก. ทำปุ๋ย                                                                 ข. สารอาหารของสิ่งมีชีวิต
   ค. แช่แข็งอาหารประเภทต่าง ๆ                             ง. ใช้เป็นยาฆ่าแมลง

47.     ไนโตรเจน ในสารประกอบ พบในที่ใด
   ก. อะมิโนโปรตีน                                                   ข. น้ำตาลโมเลกุลใหญ่
   ค. ในอากาศ                                                             ง. ถูกทุกข้อ

48.    ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ ออกซิเจน
           ก. ออกซิเจนไม่สามารถถูกทำละลายได้
           ข. ออกซิเจนนำไฟฟ้าได้เล็กน้อย
           ค. ออกซิเจนไม่สามารถพบในสารประกอบได้
           ง. ออกซิเจนพบมากที่สุดในธรรมชาติ

49.     ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของออกซิเจน
          ก. ใช้ในการทำเชื้อเพลิงจรวด
          ข. ใช้เชื่อมหรือตัดโลหะ
           ค. ใช้ในการเกษตร
           ง. ใช้ในการเผาผลาญอาหาร

50.     ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฟอสฟอรัส
           ก. ธาตุฟอสฟอรัสเป็นธาตุอิสระ                      ข. ฟอสฟอรัส คือ ธาตุหมู่เดียวกับ ไนโตรเจน
           ค. ฟอสฟอรัสเป็นอโลหะ                                 ง. สามารถพบฟอสฟอรัสในไข่แดง

51.     ฟอสฟอรัสชนิดใด นำไฟฟ้าได้เล็กน้อย
          ก. ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสแดง                                     ข. ฟอสฟอรัสดำ
          ค. ฟอสฟอรัสแดง                                                              ง. ฟอสฟอรัสขาว

52.     ธาตุซิลิกอนยึดเหนี่ยมกันด้วยพันธะอะไร
          ก. โครงร่างตาข่าย
          ข. พันธะไอออนิก
          ค. พันธะโลหะ
          ง. พันธะโควาเลนส์

53.     ประโยชน์ของซิลิกา
          ก. ทำเส้นใยแก้ว,เส้นใยนำแสง
         ข. ใช้ทำระเบิด,ทำไม้ขีดไฟ
          ค. ทำกระป๋องบรรจุอาหาร
          ง. ทำตู้นิรภัย,เครื่องยนต์

54.     ข้อใดคือประโยชน์ของสังกะสี
           ก. ชุบโลหะเพื่อป้องกันสนิม
          ข. ใช้ผลิตยางรถยนต์
           ค. เป็นสารที่ประกอบในหลอดไฟฟูออเรสเซ็น
           ง. ใช้ผลิตท่อน้ำ

55.     ข้อใดถูกต้อง
           ก. ธาตุเรเดียมไม่นำไฟฟ้า
          ข. ธาตุเรเดียมเป็นธาตุกำมันตรังสี
          ค. มีไอโซโทปที่เสถียร
          ง. รังสีแกมมาที่ได้จากการสลายตัวของเรเดียมเป็นตัวการทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต
เฉลย

1. ค.                        2. ข.                        3. ค.                        4. ค.                        5. ข.                        6. ค.
 7.ค.                         8. ก.                        9. ค.                        10. ง.                      11. ค.                      12. ก.
13. ค.                      14. ค.                      15. ค.                      16. ง.                      17. ค.                      18. ง.
  19. ค.                      20. ก.                      21. ค.                      22. ข.                      23. ข.                      24. ค. 
25. ค.                      26. ก.                      27. ง.                      28.                      29. ค.                      30.
     31. ง.                      32. ข.                      33. ค.                      34. ก.                      35. ข.                      36. ก.  
      37. ก.                       38. ข.                      39. ก.                      40. ก                       41. ง.                      42. ค.    
      43. ข.                      44. ค.                      45. ก.                      46. ง.                      47. ก.                      48. ง.    
49. ค.                      50. ก                       51. ข.                      52.  ง.                     53. ก.                      54. ก.
55. ข.
1. สารละลายที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างธาตุ หมู่ 1 กับน้ำ มีสมบัติอย่างไร
ก. เป็นกลาง
ข. เป็นได้ทั้งกรดและเบส
ค. เป็นกรด
ง.  เป็นเบส

2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพันธะเคมี
ก. รับอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่น
ข. ใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน
ค. แย่งอิเล็กตรอนกับอะตอมอื่น
ง. ให้อิเล็กตรอนกับอะตอมอื่น

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก
ก. จัดเรียงตัวเป็นผลึก
ข. เกิดจากการรวมตัวของไอออนบวกกับไอออนลบ
ค. มีผลรวมของประจุสุทธิ เป็น ศูนย์
ง. นำไฟฟ้าได้ทุกสถานะ

4. เหตุใดสารโคเวเลนท์จึงมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ
ก. สารโคเวเลนท์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อย
ข. สารโคเวเลนท์มักสลายตัวได้ง่าย
ค. สารโคเวเลนท์ไม่มีประจุไฟฟ้า
ง. สารโคเวนเลนท์มักมีโมเลกุลขนาดเล็ก

5. พันธะเดี่ยว หมายถึงอะไร
ก. อะตอมของธาตุรวมกันอยู่โดยใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่
ข. อะตอมของธาตุใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่
ค.  อะตอมของธาตุใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่อะตอม
ง. โมเลกุลของธาตุใช้ร่วมกันอยู่ 1 โมเลกุล6. อะตอมของธาตุที่มีการถ่ายประจุแล้วมีโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนเราเรียกอะตอมของธาตุนั้นว่าเป็นไอออนชนิดใด
ก. ไอออนบวก
ข. ไอออนลบ
ค. ไอออนเสถียร
ง. ไอออนสมดุล

7. ข้อใดจัดว่าเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
ก. พันธะไอออนิก
ข. พันธะโควาเลนต์
ค. พันธะไฮโดรเจน
ง. พันธะโลหะ

8. การที่อะตอมพยายามปรับตัวเองให้อยู่ในสภาพเสถียรโดยทำให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ 8 เราเรียกกฎนี้ว่าอะไร
ก. กฎออกซิเดชั่น
ข. กฎออกเตต
ค. กฎโคเวเลนต์
ง. กฎไอออนิก

ข. พลังงานที่ทำให้อะตอมสลายตัว
ค. การอยู่รวมกันของอะตอม
ง. การอยู่รวมกันของโมเลกุล

10. การเกิดสารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่จะเกิดจาก ธาตุประเภทใดมารวมตัวกัน
ก. เกิดได้ทั้งหมด
ข. โลหะ กับ โลหะ
ค. อโลหะ กับ อโลหะ
ง. โลหะ กับ อโลหะ


เฉลย

1. ง.  เป็นเบส

2. ค. แย่งอิเล็กตรอนกับอะตอมอื่น

3. ง. นำไฟฟ้าได้ทุกสถานะ

4. ก. สารโคเวเลนท์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อย

5. ง. โมเลกุลของธาตุใช้ร่วมกันอยู่ 1 โมเลกุล

6. ก. ไอออนบวก

7. ค. พันธะไฮโดรเจน

8. ข. กฎออกเตต

9. ก. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม

10 ง. โลหะ กับ อโลหะ


ขอเฉลยที่เป็นชุดก่อนนะครับ ซึ่งต้องตอบถูก 3 ข้อจะได้ 2 คะแนน

ข้อ 69 ตอบข้อ 1 เพราะ มีโปรตอน 9 แสดงว่าเลขข้างล่าง คือ 9 นิวตรอน 10 แสดงว่า เลขบน-เลขล่าง คือ 10 

ข้อ 70 ตอบข้อ 1 เมื่อจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วจะได้ 2 7 คือ หมู่ 7 คาบ 2 นั่นคือ F ซึ่งอยู่ในรูปของ Diatomic molecule 

ข้อ 71 ตอบข้อ 4 เพราะ ข้อ 1 2  ถูก ฟลูออรีนอยู่ในสถานะแก๊ส ไอออนมีประจุ -1 ซึ่งเมื่อเกิดสารประกอบกับ Ca ซึ่งเป็นโลหะ

หมู่ 2 จะมีสูตร CaX2


ข้อ 21 ตอบข้อ 4 

ข้อ 1 ถูก อ้างอิงจากแบบเรียน สารและสมบัติของสารหน้า 30 เรื่องกรดนิวคลีอิก 

ข้อ 2 ถูก (ไม่มีในแบบเรียนสารและสมบัติของสาร)

อ้างอิงจาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK9/chapter12/t9-12-l1.htm และ http://www.student.chula.ac.th/~47437390/webpage/carbohydate.htm

ข้อ 3 ถูก อ้างอิงจากแบบเรียน สารและสมบัติของสารหน้า 12 เรื่องประโยชน์ของไขมัน

ข้อ 4 ผิด อ้างอิงจากแบบเรียน สารและสมบัติของสารหน้า 29 
ข้อ 22 ตอบข้อ 3 

เหตุผล ก คือแป้ง ข คือ น้ำตาลทราย ค คือ เส้นใยพืช(ไหมเป็นเส้นใยสัตว์ ซึ่งถือเป็นเส้นใยโปรตีน) ง คือน้ำตาลอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำตาลทราย ข้อ 25 ตอบข้อ 1

การเกาะเกี่ยวของคู่เบสจะมีความจำเพาะเจาะจง คือ 

อะนะดีน(A) กับ ไทมีน (T) 

กวานีน(G) กับ ไซโตซีน (C)
ข้อ 23 ตอบข้อ 4 เพราะ น้ำมันพืชแม้จะเป็นไขมันที่เหมาะกับการประกอบอาอารแต่ต้องมีการเติมวิตามินอีหรือสารบางชนิดลงไปก่อน 


ข้อ 1 และ 2 การพิจรณาการเหม็นหืนของน้ำมัน ถ้ามี % ไขมันไม่อิ่มตัวมาก จะเหม็นหืนเร็ว ข้อ 24 ตอบข้อ ไม่มีคำตอบ 

ปล. ข้อ 1 จะเกิด 6 ชนิด 

ข้อ 2 การทดสอบโปรตีนทดสอบด้วย CuSO4 ในเบส ให้สารสีน้ำเงินม่วงซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างทองแดงกับ สารที่มีพันธะเปปไทด์ 2 พันธะขึ้นไป (ขอบคุณ น้อง kasama จาก ตอ.

อ้างอิงจาก หนังสือกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บท สารชีวโมเลกุล หน้า 142

ข้อ 3 พันธะเปปไทด์ 2 พันธะ ข้อ 26 ตอบข้อ 3 

ข้อ 1 น้ำมันเบนซินมีจุดเดือด 250-340 องซาเซลเซียส 

ข้อ 2 ไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดไม่ละลายน้ำเพราะไม่มีขั้ว 

ข้อ 4 จำนวนคาร์บอนของตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเคมี คือ 6-12 

ทั้งหมดอ้างอิงจาก หนังสือเรียนสารและสมบัติของสารหน้า 37 ภาพ 2.1 
ข้อ 29 ตอบข้อ 1 

ข้อ 30 ตอบข้อ 2 Cl2+H2O------->HClO(กรดไฮโปคลอรัส)+HCl(กรดเกลือ/กรดไฮโดรคลอริก)     (โหดมากสำหรับสายศิลป์)

ข้อ 1 อีเทน ไม่ละลายน้ำ 

ข้อ 4 (จริงๆควรได้กรดซัลฟิวรัสมากกว่า)

ข้อ 31 ตอบข้อ 1 เพราะ จะเผาไหม้ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำได้ต้องเป็นสารอินทรีย์ และเกิดการเผาไหม้แบบเผาไหม้สมบูรณ์

ปล. 
ข้อ 2 แก๊สโซฮอล์ คือ เอทานอล + น้ำมันเบนซิน 
ข้อ 4 แก๊สธรรมชาติ หมายถึง แก๊สมีเทนข้อ 32 ตอบข้อ 1 เพราะ อุณหภูมิต่ำลงเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน 


ข้อ 33 ตอบข้อ 2 เพราะเกิดแก๊ส

ข้อ 1 สบู่ละลายได้ทั้งน้ำและไขมัน เพราะมีส่วนทั้งส่วนที่มีขั้วและไม่มีขั้ว 

ข้อ 3 โปรตีนเสียสภาพ กลับคืนไม่ได้

ข้อ 4 ไม่ใช่ตัวเร่ง แต่มันเกิดปฏิกิริยาเอง (ไฟฟ้าเคมี) แบบเซลล์ทุติยภูมิข้อ 37 ตอบข้อ 1 ไอโซโทปคือ ธาตุที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากัน ส่วนข้อ 3 คือธาตุเดียวกับที่โจทย์ให้

เพิ่มเติม ไอโซโทน คือ นิวตรอนเท่ากัน ไอโซบาร์ คือ เลขมวลเท่ากัน ไอโซอิเล็กทรอนิกส์คือ อิเล็กตรอนเท่ากัน

ข้อ 38 ตอบข้อ 4 เมื่อจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วจะได้ดังนี้

A 2,2          B 2,8,3          C 2,8,7
ข้อ 39 ตอบข้อ 3 

ก. เกลือแกง NaCl โซดาไฟ NaOH 

ข. สารประกอบไอออนิกสภาวะปกติ ไม่นำไฟฟ้า จะนำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลว หรือ ละลายเป็นสารละลาย 

ค.ธาตุเหล่านี้เรารู้จักกันว่าเป็นโลหะ เพราะมีสมบบัติทางกายภาพเหมือนโลหะ แมสมบัติทางเคมีบางประการที่แตกต่างจากโลหะในหมู่ 1A และ 2A

อ้างอิงจากแบบเรียน สารและสมบัติของสารหน้า 111 เรื่องโลหะแทรนซิชัน ข้อ 40 ตอบข้อ 3 

สมมติให้ตอนแรกมี 100 จะสลายตัวดังนี้ 100--->50--->25--->12.5--->6.25 ครึ่งชีวิต 5000 ปี แสดงว่าทั้งหมดจะใช้เวลา 20,000 ปีข้อ 59 ตอบข้อ 2  อ้างอิงจากแบบเรียน สารและสมบัติของสารหน้า 117 เรื่องประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีข้อ 34 ตอบข้อ 1,3 ข้อ 35 ตอบข้อ 1 เพราะ การดูดความชื้นไม่ถือเป็นปฏิกิริยาเคมี (ใครมีเหตุผลอื่นค้านได้นะครับ) ข้อ 2 ก็ตอบได้ครับเพราะกระดาษที่ใช้งานไม่ได้คือ

กระดาษขาดไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี ส่วนพลาสติก เกิดปฏิกิริยาเคมีครับ เพราะ เกิดการขาดออกของสายโซ่ เป็นต้น 

ข้อ 36 ตอบข้อ 3 H+ มีโปรตอน 1 นิวตรอน 0 อิเล็กตรอน 0 

ข้อ 27 ตอบข้อ 2 เหตุผล ยางวัลคาไนซ์มีการเติมซัลเฟอร์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ 

ข้อ 1 SiO2 เป็นของแข็งไม่ใช่ก๊าซ ข้อ 4 NH3 ละลาบน้ำแล้วสมบัติเป็นเบส ส่วนข้อ 3 พอลิไวนิลอซิเตตไม่มี Cl ในโครงสร้าง

เมื่อเผาจึงไม่น่าจะสามารถสลายให้ HCl ได้

ข้อ 28 ตอบข้อ 3,4 

ข้อ 1 เคี้ยวข้าว แป้งโดนย่อยเป้นมอลโตส 

ข้อ 2 สบู่จับกับไอออนบางชนิดที่มีในน้ำกระด้างกลายเป็นไคลสบู่ 

ข้อ 72 ตอบข้อ 2 เพราะอัตราไม่คงที่ ไม่ได้ลดลงตามเวลา 

ข้อ 73 ตอบข้อ 2 เพราะ แอมโมเนีย 2 โมล พอดีกับ คาร์บอนมอนออกไซด์ 1 โมล ถ้าใช้แอมโมเนีย 3 โมล และคาร์บอนไดออกไซด์ 1 โมล จะเหลือ

แอมโมเนีย 1 โมล และมีน้ำเกิดขึ้นอีก 1 โมล 

ข้อ 74 ตอบข้อ ไม่เฉลยเพราะไม่เข้าใจโจทย์ หากอ้างอิงจากข้อ 73 จะตอบข้อ 2 เพราะแอมโมเนียเป็นตัวเหลือพ่นลงน้ำรวมกับไอน้ำที่เกิดขึ้น